Cyklister:

"Lag skulle öka hjälmanvändningen"

För att ta reda på varför skillnaderna i cykelhjälmsanvändning är så stor mellan olika städer ställde NTF frågor till över 3 500 cyklister i Linköping och nio andra svenska städer. Det visade sig att cykelhjälmsanvändningen är klart högre i trafikintensiv miljö. Otrygghet och upplevd risk är en stark motivator för användning av hjälm, ändå anser mer än var femte cyklist att cykelhjälmslag är det enda som skulle kunna öka användningen.

För att ta reda på varför skillnaderna i cykelhjälmsanvändning är så stor mellan olika städer ställde NTF frågor till över 3 500 cyklister i Linköping och nio andra svenska städer. Det visade sig att cykelhjälmsanvändningen är klart högre i trafikintensiv miljö. Otrygghet och upplevd risk är en stark motivator för användning av hjälm, ändå anser mer än var femte cyklist att cykelhjälmslag är det enda som skulle kunna öka användningen.

 

- Vi skulle behöva dubblera antalet cyklister som använder cykelhjälm på fyra år om vi ska nå det etappmålet som regeringen slagit fast för trafiksäkerheten inför 2020 om högst 220 omkomna. Om det inte införs en obligatorisk cykelhjälmslag för alla kommer det krävas betydande påverkansinsatser inom detta område för att det ska vara möjligt, säger Lars Nordquist, NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland.

 

3 500 intervjuer genomfördes i tio svenska städer. Cirka hälften av de tillfrågade använder alltid eller oftast hjälm medan övriga sällan eller aldrig använder hjälm. Städerna valdes för att kunna undersöka attityderna till cykelhjälm där användningen redan är hög, representativ för landet samt låg. I gruppen med låg användning ingick Borås, Linköping, Malmö och Örebro. Här tror man i högre utsträckning än i städer där användningen är hög att man skulle börja använda hjälm om andra gjorde det.

 

På en öppen fråga uppger hela 21 % att det skulle krävas en lag för att få de som inte använder hjälm idag att börja använda hjälm. Cykelhjälmsanvändningen är betydligt lägre bland cyklister som upplever sin trafikmiljö som lugn och trygg. Bland de tillfrågade var cykelhjälmsanvändningen 42 % i gruppen som anser sig cykla i en trygg miljö medans 64 % använder hjälm i trafikintensiv miljö som upplevs otrygg.

 

- Att användningen av cykelhjälm i så hög grad beror på den upplevda säkerheten är förståeligt men det visar även på en allvarlig brist på kunskap kring hur cyklister skadas. Minst 3 av 4 cyklister som skadas i trafiken gör det i en singelolycka som är helt oberoende av trafikintensitet och andra trafikanter. Det är i den gruppen som idag känner sig trygga och säkra som ökad cykelhjälmsanvändning skulle ha störst effekt säger Lars Nordquist, NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland.

 

Fakta om cykelhjälm och cykelsäkerhet:

  • 2015 dog 17 cyklister i trafiken, 2014 dog 33 cyklister
  • cykelhjälm reducerar huvudskador med 50 procent
  • om alla använde hjälm skulle antalet allvarligt skadade cyklister minska med 10 procent
  • om alla använde hjälm skulle antalet omkomna minska med 25 procent

          Källa: Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2014/2015, Trafikverket.

  • 75 - 80 procent av alla cyklister som skadas allvarligt gör det i en singelolycka

          Källa: VTI notat 23 - 2013, VTI rapport 801 2013

 

Vid frågor kontakta:

Lars Nordquist
Tfn: 070-319 02 25

 

"Lag skulle öka hjälmanvändningen"

2017-03-17