Pressmeddelande

Barns rörlighet förutsätter säkra passager

Barn och ungdomar har rätt till en säker, hälsosam och stimulerande utemiljö. Barn ska kunna röra sig fritt i sin närmiljö och kunna ta sig till och från skolan och fritidsaktiviteter på egen hand, utan risk för att dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Men då krävs säkra passager där barnen ska korsa gatan. NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, har inventerat gång-, cykel- och mopedpassager i många kommuner i hela landet och kan konstatera att inte ens var tredje passage i dagsläget är tillräckligt säker.

 

Med syfte att öka andelen säkra gång-, cykel- och mopedpassager, har NTF inventerat kommunala gator och statliga vägar samt genomfört dialogmöten med kommuner, Trafikverkets regioner och kollektivtrafikmyndigheter. Passager klassas utifrån deras bedömda säkerhetsnivå för oskyddade trafikanter i tre nivåer; säkra, mindre säkra och osäkra. En gång-, cykel- och mopedpassage definieras som säker om den är planskild (dvs bro eller tunnel) eller om 85 procent av bilisterna kör maximalt 30 km/tim. För att säkerställa detta krävs oftast någon form av farthinder i anslutning till passagen. Under 2019 var 28 procent av passagerna säkra. Cirka hälften av passagerna var klassade som osäkra.

 

- Att arbeta med säkerheten för oskyddade trafikanter är det viktigaste en kommun kan syssla med. Risken att skadas allvarligt eller dödas som bilist har under de senaste tio åren minskat kraftigt. Den gynnsamma utvecklingen ser vi inte hos oskyddade trafikanter Under samma period ser vi knappt någon ökad säkerhet alls för gående och cyklister, säger Lars Nordquist, Verksamhetsansvarig NTF Östergötland.

 

Andelen säkra passager skiller sig mycket mellan kommunerna

Linköping, Åtvidaberg, Kinda, Ydre, Valdemarsvik, Vadsten Ödeshög och Boxholm har inte genomfört inventering.

I vissa fall kan eftersläpning med inrapportering göra att siffrorna skulle se bättre ut.

 

I de dialoger som genomförts framkommer det tydligt att det krävs en politisk vilja. Det politiska stödet för farthinder vid passager är en förutsättning för gående och cyklisters säkerhet. I övrigt ser vi att det finns behov och efterfrågan av kunskap om vad som krävs för en säker passage och att kommunerna behöver stöd för att välja de effektivaste åtgärderna vid om- och nybyggnad. Kommunerna behöver även i högre utsträckning ta fram långsiktiga handlingsplaner för att kunna prioritera rätt och använda resurserna på bästa sätt. En annan framgångsfaktor är att kommunen för en god dialog med företrädare för kollektivtrafiken. Det är viktigt att komma överens om hur säkerhet för oskyddade trafikanter ska uppnås vid passager där kollektivtrafik förekommer.

 

- För de oskyddades säkerhet finns det mycket att göra och vi hoppas att alla kommuner kommer att satsa ännu hårdare på att säkra upp sina passager, säger Lars Nordquist, Verksamhetsansvarig, NTF Östergötland

 

Ladda ner rapporten här: NTF Rapport 2020:3 Säkra GCM-passager

 

För mer information kontakta:

Lars Nordquist, NTF Östergötland

Tfn: 070-319 02 25

 

 

 

Barns rörlighet förutsätter säkra passager

2020-06-10