Ännu ett förlorat år för cykelsäkerheten

Sedan 2012 har nästan 50 000 cyklister skadats och 108 dödats i den svenska trafiken. För tio år sedan införde Sverige cykelhjälmslag för barn upp till 15 år. Sedan dess har väldigt lite gjorts för att påverka cykelhjälmsanvändningen.

När nu NTF presenterar resultaten från sin senaste nationella cykelhjälmsmätning, som bygger på över 100 000 observationer över hela landet, kan vi återigen konstatera att cykelhjälmsanvändning inte ökar.

- De stora förlorarna är cyklisten, deras familjer och kommunerna som jobbar för ökad cykling. Vi kommer inte nå de trafiksäkerhetsmål som finns uppsatta inför 2020 och det beror bl.a på den dåliga cykelhjälmsanvändningen, säger Lars Nordquist, Verksamhetsansvarig, NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland

Tre av tio vuxna använder hjälm när de cyklar men användningen varierar kraftigt beroende på var man bor. I Stockholm använder nästan sju av tio hjälmen och i Göteborg är det mer än varannan, vilket drar upp den nationella användningen. I Sörmland, Östergötland och Örebro län använder inte ens två av tio vuxna cyklister hjälm. (Se dokumentation för total cykelhjälmsanvändning fördelat per län)

  Cykelhjälmsanvändning - nationell översikt
  Cykelhjälmsanvändning i procent
  Mopedhjälmsanvändning i procent

Användningen bland barn under 15 år som omfattas av cykelhjälmslagen är högre men långt ifrån alla barn använder hjälm. Nationellt använder 58 procent hjälm. Även bland barn är användningen högre i Stockholm där nästan åtta av tio använder hjälm, vilket kan jämföras med Örebro län där tre av fyra barn bryter mot hjälmlagen.

Detta kan jämföras med hjälmanvändningen på moped som mäts samtidigt. Där har vi inte samma regionala skillnader och den totala användningen för riket är 96 procent.

Samtidigt som cykelhjälmsanvändningen är låg ökar antalet rapporterat skadade cyklister med undantag för 2015 då det på grund av dålig rapportering till STRADA från i första hand sjukvården saknas olycksrapporter.

Sju cyklister har omkommit första halvåret
Att cykla har idag nästan blivit det farligaste man kan göra i trafiken. Under årets första sex månader har sju cyklister fått sätta livet till och ytterligare 175 har skadats allvarligt och över 4000 skadats totalt. Eftersom huvudet är så ömtåligt leder slag mot huvudet oftare till svårare skador. En ökad cykelhjälmsanvändning skulle med andra ord ha stor effekt på just gruppen dödade och svårt skadade.

- Av det kan vi utläsa att det är inte bara cyklisten som lider av detta, den hårt ansträngda sjukvården får onödigt mycket att göra för att cyklisterna inte tänker på sitt huvuds säkerhet. Våra skattepengar som går till vården skulle kunna göra nytta på många andra sätt om fler cyklister använde hjälm, säger Lars Nordquist, Verksamhetsansvarig, NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland

---
För mer information kontakta:
Lars Nordquist
Verksamhetsansvarig
Tfn: 070-319 02 25


2016-09-12