NTF Rapport

2018:9 Cykla säkert till skolan

Barn och unga vuxnas cyklande har minskat med över 40 procent under perioden 1995–2014, mätt i färdlängd per invånare. Det visar sig också genom att skolresorna på cykel blivit 48 procent färre. NTF vill göra det mer attraktivt för barn att cykla säkert till skolan. Därför är syftet med projektet att prova en metod för att få fler barn att välja cykeln till skolan, samt att få färre föräldrar att skjutsa sina barn till skolan.

I pilotprojektet ”Cykla säkert till skolan” har NTF arbetat med 21 skolor i fem kommuner: Kungsbacka, Västerås, Örebro, Nyköping och Jönköping. Projektet har vänt sig till föräldrar och eleverna när barnen går i årskurs fem och utvärdering/uppföljning när de går i årskurs sex. Projektet har haft både framgångar och motgångar.

För att få fler barn att cykla säkert till skolan krävs en säker infrastruktur och föräldrar som uppmanar barnen att cykla. Därför behövs en ökad kunskap och fler argument för varför man som förälder ska kräva att barnen har en säker skolväg och samtidigt uppmuntra sina barn att cykla säkert. Projektet ville prova om vi via dialog med skola och föräldrar, samt inventering av skolvägar ur ett cyklistperspektiv, kunde få fler barn att cykla till skolan.

Vi har deltagit på föräldramöten, inventerat skolvägar samt genomfört utvärderingar av hur barnen tagit sig till skolan före och efter dialogen. Vi har uppmanat föräldrar och elever att inventera sin skolväg praktiskt med hjälp av verktyget #Minskolväg. Intresset från skolorna har varit mycket varierat. Vissa skolor har välkomnat oss och varit engagerade hela vägen, medan andra skolor haft ett dalande intresse på grund av tidsbrist, lärarbyten etc. Det finns även skolor där rektorerna har tackat ja till projektet men ändå inte fått med lärarna. Vi kan se en ökning av cyklandet på några skolor. Om det beror på vårt projekt eller om det är en kombination av att skolan deltagit i andra cykelaktiviteter och att barnen är äldre och får cykla mer på egen hand, kan projektet inte avgöra.

Resultaten visar på svårigheten med att påverka föräldrar och elever via skolan, samtidigt som vi ser en del positiva resultat i ändrade cykelvanor.

 

Dokument

 2018:9 Cykla säkert till skolan

 

 

2018:9 Cykla säkert till skolan

2019-01-30