Utlåtande kring Motioner & Medborgarförslag

Många kommuners tjänstemän lägger ner avsevärd tid på att besvara motioner och medborgarförslag rörande trafiksäkerhetsfrågor i kommunen. Motionerna kan handla om allt från avstängningar av gator för att öka trafiksäkerheten till borttagning av avstängningar för att främja framkomligheten. Öka hastigheten eller minska hastigheten. Övergångsställens varande eller inte varande. Ja listan kan bli ganska lång.

 

NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland som är en oberoende enhet kan ta emot och bearbeta förslagen. Det ger också en distans till arbetet och det gör att tjänstemannen inte blir lika hårt ansatt från medborgare som anser sig veta hur staden ska byggas och byggas om. NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland kan ge ett expertsvar till motionären och är ärendet av sådan art, att det ska skrivas fram till nämnden, tar vi fram bra beslutsunderlag för nämnden att besluta efter.

 

Mer information finns här: Utlåtande kring motioner och medborgarförslag